Leden Login

Privacyverklaring

1. Algemeen

Modelvliegclub Meeuwen vzw hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Modelvliegclub Meeuwen vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

 

Als Modelvliegclub Meeuwen vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens :

 

Modelvliegclub Meeuwen vzw

Beemdstraat 66, 3670 Meeuwen-Gruitrode

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Modelvliegclub Meeuwen vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • administratie i.f.v. lidmaatschap / verzekering

 • het versturen van lidkaarten, veiligheidsbrevetten, nieuwsbrieven, uitnodigingen, ...

 • het bekomen van subsidiëring door de overheid

 • de verwerking van ongevalaangiftes

 • het deelnemen aan activiteiten van Modelvliegclub Meeuwen vzw

 • het beheer van de website

 • het onderhouden van het register van geluidsniveaumetingen

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken :

 • persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

 • identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer

 • rijksregisternummer

 • persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

 • VML-lidmaatschapsnummer

 • wedstrijdgegevens en – resultaten

 • (technische) specificaties van uw modelluchtvaarttuig(en) i.f.v. geluidsniveaumetingen

 • (digitale) foto's

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

De gegevens worden verwerkt door :

 • beheerders van de vereniging

 • vrijwilligers van de vereniging

 

3. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor :

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)

 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 • het bekomen van subsidiëring door de overheid

 • de erkenning van onze sportvereniging

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bijv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

4. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

5. Bewaartermijn

Modelvliegclub Meeuwen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn vertrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Modelvliegclub Meeuwen vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het laatste gebruik.

 

6. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen ;

 • alle personen die names Modelvliegclub Meeuwen vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

7. Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

 

Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze medewerkers.

 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

8. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Comissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

9. Wijziging privacy statement

Modelvliegclub Meeuwen vzw kan zijn privacy statement steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 16 mei 2018.