Leden Login

Huishoudelijk Reglement

Modelvliegclub Meeuwen vzw (M.V.M.)

Ondernemingsnummer : 423.613.054

 

Huishoudelijk reglement.

Laatste wijziging : 11 februari 2014

1.   Inschrijving

1.1.   Bij hun inschrijving verplichten alle leden zich ertoe alle hierna beschreven reglementen, alsook de statuten van de v.z.w. te aanvaarden en na te leven.  Bij overtreding kunnen er door de Raad van Bestuur maatregels worden getroffen.  De maatregels zijn afhankelijk van de ernst van de fout en de mate van verantwoordelijkheid.  In geval van ernstige overtredingen is de Raad van Bestuur gerechtigd om getuigen te verhoren.

1.2.   Junior leden onder de 18 jaar moeten een schriftelijke toestemming van de ouders of voogd afleveren.

2.   Verzekering

2.1.   Na het betalen van het lidgeld, alsook de voorziene bijdrage voor de V.M.L. (Vereniging voor Modelluchtvaart v.z.w.), waarvan de club deel uitmaakt, is elk lid verzekerd voor de eventuele schade aan derden toegebracht, door het beoefenen van de activiteiten met modelvliegtuigen op het clubterrein, en dit binnen de door de V.M.L. vastgestelde limieten.  Ieder lid moet persoonlijk opkomen voor de ontstane schade  die niet door de VML-verzekering omvat wordt.  De Raad van Bestuur kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade aan derden, welke zou veroorzaakt worden door één der leden, of bezoekers van de vereniging.

3.   Voorwaarden

3.1.   Ten aanzien van leden

3.1.1.   Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de vigerende wetgeving.

3.1.2.   Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de door de V.M.L. gepubliceerde richtlijnen m.b.t. de brevetten.

3.1.3.   Ieder lid dient een brevet te kunnen tonen passend bij de categorie waarin het vliegtuig valt waarmee gevlogen gaat worden.

3.1.4.   Leden die geen brevet kunnen tonen passend bij de categorie waarin het vliegtuig valt waarmee gevlogen gaat worden mogen uitsluitend vliegen onder begeleiding van een door de club aangestelde instructeur.

3.1.5.    Elk lid kan gastpiloten uitnodigen om te vliegen op het clubterrein.  Tenzij door de Raad van Bestuur anders beslist wordt, geldt deze regel slechts voor één keer.  De genodigde in kwestie moet echter eerst zijn verzekeringspolis of geldige VML-lidkaart voorleggen alsook zijn brevet van de gepaste categorie, verder is men verplicht een afstandscontrole van de zendapparatuur, model en motor te doen.  De genodigde zal kennis nemen van alle reglementen en schikkingen op het terrein.  Bij afwezigheid van één der bestuursleden op het terrein, zal het uitnodigende lid verantwoordelijk worden gesteld voor de hiervoor genoemde controles, alsook voor het naleven van het huishoudelijk reglement.

3.2.   Ten aanzien van modelluchtvaartuigen

3.2.1.   Op het clubterrein mag uitsluitend worden gevlogen met vliegwaardige modellen van categorie 1 en categorie 2.

3.2.2.   Op het clubterrein mag uitsluitend worden gevlogen met modellen die voldoen aan de geluidsnormen zoals die van kracht zijn op het terrein.

3.2.2.1.   Geluidsniveaumetingen moeten uitgevoerd worden volgens de richtlijnen beschreven in de vigerende wetgeving.

3.2.2.2.   Heli-modellen worden gemeten op het maximale toerental waarop ze gevlogen worden.

3.2.2.3.   Modellen aangedreven dmv een of meerdere elektro-motoren worden gemeten met 100% geladen accu’s.

3.2.2.4.   Ieder lid is verplicht een geluidsniveaumeting te laten uitvoeren voor elke eerste vlucht van een model, alsook wanneer wijzigingen in de configuratie (motor, bladschroef, uitlaat, accu, rpm, …) werden aangebracht.

3.2.2.5.    Voor het afstellen van een model, dat niet aan de geldende geluidsnormen voldoet, dient een tijdelijke toelating aangevraagd te worden bij de Raad van Bestuur.  De vluchten gemaakt tijdens deze tijdelijke toelating mogen enkel het afstellen van het model als doel hebben. 

3.2.3.   Indoor mag uitsluitend worden gevlogen met modellen met een vlieggewicht van maximaal 400gr.

3.2.4.   Leden van de Raad van Bestuur of een examinator kunnen ten allen tijde een model op de geluidslimieten laten meten of het model aan een inspectie onderwerpen teneinde de vliegwaardigheid vast te stellen.

3.3.   Ten aanzien van frequentiegebruik

3.3.1.   Ieder lid dient zich strikt te houden aan de door de club opgelegde frequentiecontrole.

3.3.2.   Enkel het gebruik van de door het B.I.P.T. toegelaten frequenties zijn op het clubterrein geldig.

3.3.3.   In de club wordt aan ieder lid zijn eigen frequentie toegekend.  Bijkomende leden moeten zich zodanig aanpassen dat zij op een frequentie vliegen die nog niet door een ander lid in gebruik is.  Dit artikel is natuurlijk voor verandering vatbaar vanaf het moment dat een frequentieband volzet is.  Dan zullen piloten, met dezelfde frequentie, het gebruik ervan onderling moeten afspreken.

 3.4.   Ten aanzien van het verloop van de vliegactiviteiten

3.4.1.   Ieder lid is verplicht bij alle activiteiten de veiligheid van iedereen in de omgeving te waarborgen.

3.4.2.   De activiteiten zijn enkel toegestaan in de vliegzone bepaald door het Directoraat-generaal Luchtvaart.

3.4.3.   Vliegen boven toeschouwers, woonhuizen, pilootzone en parking is verboden.

3.4.4.   Vliegen boven openbare wegen is enkel toegestaan op veilige hoogte.

3.4.5.   Het betreden van de terreinen rondom het modelvliegterrein is alleen toegestaan voor het ophalen van een model na een buitenlanding of crash.  De ophaling dient zo zorgvuldig mogelijk te worden uitgevoerd om schade aan de gewassen te vermijden.

3.4.6.    De vliegende piloten dienen zich steeds in de pilootzone te verzamelen.  Het betreden van de piste is enkel toegelaten mits toestemming van de vliegende piloten. 

3.4.7.    Het starten van een modelluchtvaartuig dient te worden aangekondigd met een luid geroepen ‘start’ nadat van reeds vliegende leden toestemming is verkregen.

3.4.8.    Het landen van een modelluchtvaartuig dient te worden aangekondigd met een luid geroepen ‘landing’ nadat van reeds vliegende of net startende leden toestemming is verkregen.  Een noodlanding of een landing van een zweeftoestel hebben steeds voorrang op anderen.

3.4.9.    Indien zich een storing voordoet waardoor een vliegend model onbestuurbaar wordt dient dit kenbaar te worden gemaakt met een luid geroepen ‘storing’ zodat anderen de nodige voorzichtigheid in acht kunnen nemen en/of zonodig hulp kunnen bieden.

3.4.10.   Iedere opzettelijke handeling van een lid die een normaal en veilig vluchtverloop van het eigen model of dat van een clubgenoot in gevaar brengt, is in strijd met veilig modelvliegen en kan tot intrekking van zijn/haar brevet leiden.

3.4.11.   Bij onenigheid of meningsverschillen met clubgenoten, toeschouwers of omwonenden neemt de piloot direct contact op met de Raad van Bestuur.

3.4.12.   Activiteiten op het clubterrein mogen worden uitgevoerd op volgende tijdstippen.

Dagen Uren Maanden
Maandag Zonsopgang - Zonsondergang (*) april t.e.m. september
Dinsdag Zonsopgang - Zonsondergang (*) april t.e.m. september
Woensdag 17u00 - Zonsondergang (*) april t.e.m. september
Donderdag 17u00 - Zonsondergang (*) april t.e.m. september
Vrijdag 17u00 - Zonsondergang (*) april t.e.m. september
Zaterdag Zonsopgang - Zonsondergang (*) januari t.e.m. december

Zondag en

wettelijke feestdagen

Zonsopgang - Zonsondergang (*) januari t.e.m. december

 

 

 

 

 

 

 

(*) Zoals vermeld in de Vlarem-wetgeving, zijn activiteiten met modelvliegtuigen aangedreven dmv ontploffingsmotoren verboden tussen 19u00 en 07u00.

4.   Verplichtingen

4.1.   T.o.v. de club

4.1.1.   Het is de verantwoordelijkheid van elk lid van de club het terrein zuiver te houden.  In het bijzonder zullen alle wrakstukken na een crash verwijderd en mee naar huis genomen worden.

4.1.2.   In het clublokaal geldt een totaal rookverbod.

4.1.3.   Auto’s en andere vervoermiddelen moeten zich op de hiervoor aangeduide plaatsen bevinden en worden niet op het vliegterrein zelf toegelaten.

4.2.   T.o.v. gezin en toeschouwers

4.2.1.   Ieder lid wordt geacht er op toe te zien dat bezoekers zich op de daartoe aangeduide plaats bevinden.

4.2.2.   Clubleden, en ook hun familie en kennissen, die naar het terrein komen met kinderen of huisdieren, moeten erover waken dat deze niet op de landingsbaan lopen en dat ze niet spelen of rondlopen in de onmiddellijke nabijheid van de modellen.  Huisdieren moeten aan de leiband gehouden worden.

5.   De Raad van Bestuur kan altijd wijzigingen aanbrengen aan dit reglement telkens wanneer dit gewenst wordt.  Eventuele wijzigingen worden uitgehangen op het vliegterrein.