Leden Login

Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden Modelvliegclub Meeuwen vzw wordt verstaan onder :

 • MVM: organisatie Modelvliegclub Meeuwen vzw welke zich bezig houdt met het beoefenen van de modelluchtvaartsport

 • lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een jeugdlid op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd

 • jeugdlid: een natuurlijk persoon (m/v) onder 18 jaar, op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd

 • beheerder: een lid welk een mandaat beoefent in de Raad van Bestuur van Modelvliegclub Meeuwen vzw

 • deelnemer: de natuurlijke persoon (m/v) welke deelneemt aan of aanwezig is op een activiteit van Modelvliegclub Meeuwen vzw maar niet als lid is geadministreerd.

 

2. Lidmaatschap

 • het lidmaatschap wordt aangevraagd d.m.v. het contacteren van een beheerder

 • de aanvraag tot lidmaatschap voor jongeren beneden de leeftijd van 18 jaar dient door een ouder/voogd te geschieden

 • MVM behoudt zich het recht voor aanvragen zonder opgave van redenen af te wijzen, waardoor geen lidmaatschap tot stand komt

 • wachtlijst: wegens het niet beschikbaar zijn van een instructeur kan een aanvraag op een wachtlijst geplaatst worden. Het potentiele lid zal geinformeerd worden zodra een instructeur beschikbaar komt

 • het lidmaatschap en de betalingsverplichting vangen aan op het moment dat het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier door MVM wordt ontvangen

 • ieder lid van MVM verplicht zich, bij wijziging van persoonlijke gegevens, om MVM binnen tien dagen nadat de wijziging heeft plaatsgevonden te voorzien van correcte en recente persoonlijke gegevens.

 

3. Termijn en betaling

 • het lidmaatschapsgeld wordt vooraf overeengekomen

 • prijsverhogingen kunnen 1 maal per kalenderjaar worden doorgevoerd. Het lid wordt hiervan uiterlijk 2 maanden van te voren in kennis gesteld

 • het lidmaatschap eindigt ieder kalenderjaar op 31 december

 • het lidmaatschap dient ieder kalenderjaar hernieuwd te worden

 • de betaling tot hernieuwing van het lidmaatschap dient te gebeuren binnen 21 dagen na ontvangst van aanvraag tot betaling

 • de opzegging van het lidmaatschap kan door schriftelijke/mondelinge mededeling aan een beheerder of het niet hernieuwen ervan

 • er kan in geen geval aanspraak gemaakt worden op restitutie van het lidmaatschapsgeld.

 

4. Huishoudelijk reglement

 • het lid of deelnemer is bekend met het door MVM gehanteerde huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement is geplaatst op de website en kan indien gewenst opgevraagd worden bij de maatschappelijk zetel van MVM. Het lid en deelnemer zijn verplicht het huishoudelijk reglement na te leven

 • MVM behoudt zich het recht voor om bij voor haar moverende redenen het lidmaatschap of deelname aan activiteit per direct te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.

 

5. Privacy

 • MVM gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 25 mei 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens

 • het lid of deelnemer is bekend met de door MVM gehanteerde privacyverklaring. De privacyverklaring is geplaatst op de website en kan indien gewenst opgevraagd worden bij de maatschappelijk zetel van MVM.

 • iedere beheerder gaat akkoord met het publiekelijk publiceren van zijn/haar naam op de website.

 

6. Activiteiten

 • volgende activiteiten worden door MVM georganiseerd:

   • beoefenen van de modelluchtvaartsport in naleving van het huishoudelijk reglement

   • recreatieve funfly

   • jaarlijkse BBQ op einde van zomerseizoen

   • indoorsessies tijdens winterperiode

 • het lid of deelnemer gaat akkoord met het nemen van (digitaal) beeldmateriaal tijdens bovenstaande activiteiten

 • het lid of deelnemer gaat akkoord met het publiceren van (digitaal) beeldmateriaal op het met een leden login afgeschermde gedeelte van de website.

 

7. Tot slot

 • deze versie van de algemene voorwaarden vervangt alle eventueel voorgaande.